Zákaznická linka:   602 555 444    ( po – pá 8.00 – 17.00)
Reklamační řád


Tento reklamační řád společností LOS KACHLOS s.r.o. se sídlem Tř. Maršála Malinovského 435, 686 01, Uherské Hradiště, identifikační číslo: 65278313, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23189, se vztahuje pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese loskachlos2.ibyznys.cz.

 1. ZÁRUKA ZA JAKOST

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 2. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Kupující má právo uplatnit reklamaci písemně nebo elektronicky, přičemž uvede zejména kontaktní údaje, označení reklamovaného zboží, popis závady a další údaje důležité pro vyřízení reklamace. Je možné využít reklamační protokol, který je ke stažení zde.
  2. Kupující může dále reklamaci uplatnit v provozovně prodávajícího na adrese Malinovského 435, 686 01 Uherské Hradiště, jež je současně sídlem prodávajícího.
  3. Bližší informace o možnostech uplatnění reklamace na e-mailu info@loskachlos.